O mnie

jarek

Jarek Zawadz­ki

Jarosław Zawadz­ki
Tele­fon: +48 880 498 378
E‑mail: jarek.zawadzki@tlumacz-literatury.pl
Skype: yarekshaning
Doświad­cze­nie
Od 2015:   Zakłady Drzewne Poldan
      spec­jal­ista ds. rynku chińskiego
2014–2015:   Midas Trad­ing sp. z o.o.
      spec­jal­ista ds. rynku chińskiego
2012–2014:   Katolic­ki Uni­w­er­sytet Lubel­s­ki Jana Pawła II
      asys­tent naukowy w Kat­e­drze Sinologii
2008–2014:   Między­nar­o­dowe Cen­trum Językowe Translator
      nauczy­ciel języ­ka chińskiego
2008–2012:   Hardy sp. z o.o.
      koor­dy­na­tor zakupów na rynku chińskim
2004–2014:   Wol­ny tłu­macz (na stałe w Chi­nach do 2008 r.)
2002–2004:   Deante s.j.
      główny przed­staw­iciel w Chi­nach (ChRL)
2001–2002:   Old Town Apart­ments sp. z o.o.
      tworze­nie stron WWW, admin­is­trac­ja sieci wewnętrznej; obsłu­ga gości/klientów
1996–2001:   Nauczy­ciel języ­ka ang­iel­skiego w Polsce (szkoły i firmy)
1999–2000:   Nauczy­ciel języ­ka ang­iel­skiego na Tajwanie (szkoły)
1999–2005:   MTI Com­mu­ni­ca­tions Taiwan
      tworze­nie stron WWW, tłu­maczenia (głównie IT i biz­ne­sowe), lokaliza­c­ja, DTP

Wyk­sz­tałce­nie
2016–2017:   Uni­w­er­sytet Jagiel­lońs­ki, absol­went studiów pody­plo­mowych w zakre­sie tłu­maczeń specjalistycznych
2015–2017:   Uni­w­er­sytet Jagiel­lońs­ki, mag­is­ter anglista
1996–2002:   Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki, mag­is­ter sinolog
1999–2000:   Tai­wan Nor­mal Uni­ver­si­ty w Tajpej, roczne stypendium
1992–1996:   Liceum Eko­nom­iczne, orga­ni­za­c­ja przedsiębiorstw

Kursy i szkolenia
2006–2007:   Kawasa­ki Sanko Kasei Co. w Chi­nach (fab­ry­ka polimerów)
    szkole­nie w lab­o­ra­to­ri­um i dziale produkcji

Języ­ki
Język ang­iel­s­ki – bard­zo dobrze (zdany egza­min CPE, grudzień 2000)
Język chińs­ki – bard­zo dobrze (mgr sinolog, pon­ad 7 lat w Chi­nach; Nowy HSK 6, grudzień 2014)
Esperan­to – poziom bliżej nieokreślony

Zain­tere­sowa­nia
Poez­ja, filo­zofia chińs­ka, językoz­naw­st­wo, his­to­ria, ekonomia