Moje publikacje

Moje pub­likac­je w kat­a­logu Bib­liote­ki Narodowej

Artykuły naukowe

  1. Kreaty­wność Tao jako mod­el zniewole­nia pod­mio­tu, [w:] O. Łuczyszy­na i M. St. Zię­ba (red.), Purusza, atman, tao, sin, Łódź: Wydawnict­wo AHE, 2011, str. 157–170.
  2. Out­line of the Qing Law, [w:] Roczni­ki Human­isty­czne, t. LXII, z. 9, Lublin: Towarzyst­wo Naukowe KUL, 2014, str. 147–170.
  3. 婚姻生物學經濟問題 [Bio­log­iczno-eko­nom­iczne zagad­nienia małżeńst­wa], http://www.academia.edu, (dostęp 11.01.2015)
  4. Lone­li­ness and soli­tude in Bian Zhilin’s poems, [w:] Ori­en­tal Encoun­ters. Lan­guage, Soci­ety, Cul­ture, Ireneusz Kida i Agniesz­ka Sol­s­ka (red.), Katow­ice: Wydawnict­wo UŚ, 2019, str. 17–33.
  5. Robin­son Jeffers’s Inhu­man­ism vs. Tao’s Uncon­cern, [w:] Stu­dia Lit­ter­aria, t. 13, nr.4, Kraków: Uni­w­er­sytet Jagiel­lońs­ki, 2018, str. 297–307.

Recenzje

  1. ŁUKASZ GACEK, Bez­pieczeńst­wo ener­gety­czne Chin: akty­wność państ­wowych przed­siębiorstw na rynkach zagranicznych [China’s Ener­gy Secu­ri­ty: State-owned Com­pa­nies Pur­suits in For­eign Mar­kets], [w:] Roczni­ki Human­isty­czne, t. LXII, z. 9, Lublin: Towarzyst­wo Naukowe KUL, 2014, str. 173–178.

Książki

Tomiki

Przekłady